Eğitim ve Öğretim Birbirinden Farklımıdır? | Arslan Özdemir


Eğitim, Türkçede sözlük anlamı “Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek” olan eğitmek kelimesinden türetilmiştir.

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

Eğitim, Zaman ve mekân boyutu açısından kapsamlı, sürekli ve çok boyutludur, yaşam boyu bir süreçtir. Her zaman ve her yerde oluşur, her türlü bilgi, deneyim ve öğrenmeyi kapsar. Eğitim genel anlamda temel amaçtır.

Öğretim ise; kişiye, belli bir ereğe ulaştıracak bilgileri öğretmek, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenlemek, araç gereçleri sağlama ve öğrenmede yol gösterme işidir.

Öğretim, Zaman ve mekân yönünden kapsamı dar, süreli, kesintilidir. Belirli yaş grubu ve dönemi ile sınırlıdır ve sınıf ve okul ortamında oluşur. Planlı, programlı, yönlendirilmiş öğrenmeleri içerir. Genel anlamda eğitimin aracıdır, önceden belirlenmiş etkinlikleri kapsar. Öğrenci-öğretmen ya da profesyonel kişilerin etkileşimiyle gerçekleşir. Amaçlı, planlı ve programlıdır. Öğrenme yaşantılarının eğitsel olması esastır.

Eğitim kavramı, öğretim kavramına göre daha geniş kapsamlıdır. Tüm öğretim etkinlikleri aynı zamanda eğitim faaliyetidir. Ancak tüm eğitim faaliyetleri öğretim değildir. Bireyin davranışlarını değiştirmeye yönelik, ancak çok planlı ve programlı olmayan eğitim faaliyetleri vardır. Öğretim, eğitimin planlı, programlı kısmıdır.

Eğitim, öğretim ve öğrenme birbiri ile iç içe olan kavramlardır. Eğitim ve öğretimin amacı öğrenmeyi sağlamaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması için öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Öğrenmenin olmadığı bir durumda eğitimden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle eğitim ve öğretim sürecinde bireylere amaçlar doğrultusunda davranışlarını değiştirebilecekleri bir ortam hazırlamak buna uygun yaşantı geçirmeleri sağlanır.

Öğretim faaliyetleri genellikle özgün ve yaygın eğitim kurumlarında düzenlenir. Oysa eğitim, bireyin etkileşim kurduğu her kişi, grup ya da kitle iletişim araçları yardımıyla ömür boyu devam eden bir süreçtir.

Öğretim eğitimin bir parçasıdır, öğretim planlıdır. Eğitim hayatın tümünü kapsar, öğretim belli bir dönemi kapsar her yerde yapılır ancak öğretim okullarda yapılır. Eğitim insan hayatında daha önemlidir. Öğretim eğitimin okullardaki planlı kısmıdır. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgudur.

Eğitim, genel değerler ve kültürün kazanımı olarak verilmektedir. Öğretim ise sosyal ve fen bilimleri alanında bilimsel bilginin öğretilmesi ve uygulanması yoluyla gerçekleşmektedir.

Eğitim, genel yetenek ve genel kültür üzerinde yoğunlaşır. Öğretim ise mesleki temelli bir yoğunlaşma içinde hayatın öğrenilmesi ve kazanılması anlamına gelen bir olgu olarak toplumda karşılığını bulur.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)