Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Sosyolojik Bakış (Okulsal sorunlar)

Okul, eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesislere denir. Okul sadece bilimsel bilginin verildiği mekânlar değil aynı zamanda kültür, sanat, siyaset gibi öznel kaynaklı derslerin de verildiği eğitim kurumlarıdır.

Okullarda çeşitli düzeylerde genellikle toplu, bazı alanlarda da bireysel eğitim verilir. Okul eğitimindeki temel amaç, öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ahlaksal açıdan gelişmesini sağlamaktır. Okul binaları okulun amacına göre yapılır. Okulların fizikî yetersizliği, bilgi teknolojileri sınıfı, kütüphane, laboratuvar, çok amaçlı salonların olmayışı fiziki açıdan en temel sorundur. Sınıf sayısının yetersizliği kalabalık sınıfların olmasının nedenidir. OECD raporlarına göre Dünya’da öğrenci sınıf ortalaması 21 iken Türkiye’de 29’dur.

İlköğretim programlarına göre birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup meydana getirmek suretiyle, bir öğretmen tarafından yetiştirilmesine birleştirilmiş sınıf öğretimi denir. Birleştirilmiş sınıf uygulamaları özellikle kırsal bölgelerde hala devam etmekte yetersiz öğretime neden olmaktadır.

Sosyal donatı, imar planının yapılması ve değişenlerine ait esaslara dair yönetmeliğin 3. Maddesine göre “Sağlıklı bir çevre yaratmak amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, din, şahsi ve idarî yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir. Okullarda Sosyal donatı alanları eksiktir ve yetersizdir. Sosyal donatı alanlarının az ve yetersiz olması öğrencinin sosyal başarısını olumsuz etkilemektedir.

Okulun cazibe merkezi olamaması, kurslar ve etütlerle desteklenememesi öğrencileri özel kurslara yönlendirmektedir. Ekonomik durumu yetersiz öğrenciler bu kurslara gidemediği için fırsat eşitsizliği doğmaktadır. Asalında bu durumun temel nedeni sınav sistemidir. Sınav sistemi okul müfredatına göre hazırlansa okullar cazibe merkezleri olur, bu durumdan kaynaklanan sorunlarda ortadan kalkmış olur.

Bazı okullarımızda hala elektrik, su ve telefonun bulunmayışı, kalorifer vs. eksikliği sorun oluşturmaktadır. Özellikle online eğitim sürecinde bu okullarda okuyan öğrenciler eğitim göremediler ve bu sürecin telafisini gerçekleştiremediler.

Okul öğretmenlerinin bulundukları yerleri benimsememeleri, yabancı öğretmenlerin kısa sürede okulundan ya da bölgeden ayrılma isteği, yerli öğretmenlerin de uzun süredir aynı okulda çalışmalarından kaynaklanan isteksizlikler sorun oluşturmaktadır. Bir öğretmen eğer çalıştığı bölgede konuşulan dilden sıkıldığını ve bir an önce bu bölgeden gitmek istediğini söylemesi eğitim açısından çok ciddi bir sorundur. Bu öğretmen bu bölgedeki çocuklara ne kadar öğretmenlik yapmış ve faydalı olmuştur acaba?

Fiziki imkânsızlıklar nedeniyle bazı okullarımızda ikili öğretim yapılması sorun teşkil etmektedir. Böylece sabah gelen çocuklar çok erken saatlerde okula gelmekte, öğleden sonra gelen çocuklar ise çok geç saatlerde eve gitmektedirler.

Okullarda yeterli düzeyde branş öğretmenin bulunmaması veya görevlendirme olması sebebiyle çok fazla okula ve öğrencilere kendini verememesi sorun oluşturmaktadır. Hala bazı branşlarda ders göremeyen öğrenciler vardır.

Okullarda bulunan öğrenci sayısının çokluğu ciddi bir sorun teşkil etmektedir.500 öğrencinin bulunması gereken bir okulda 1500 öğrenci, 800 öğrencinin bulunması gereken bir okulda 2500 öğrencinin okuması öğrenci takibini zorlaştırmaktadır.

Arslan ÖZDEMİR