Okulun Lideri olmak 


Okulları yönetenler Okul müdürleridir. Okul müdürü, okulların yönetiminden sorumlu olan kişidir. Okul müdürleri Milli Eğitim müfredatı ve amaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesinden sorumlu olan, aynı zamanda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir. 

Okul müdürü genel olarak güvenlik protokolleri, acil müdahale ve okul işleyişini ilgilendiren hizmetlerin de gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle okul müdürü öğrenciler için en doğru ve en sağlıklı hizmetleri verilmesi için çalışmalar yapmalıdır.

Lider, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, çevreyi yönetebilmek için sorumluluğunu zekâ ve bilgi ile harmanlayan kişilere denir. 

Birçok liderlik çeşidinden söz edilir. Bunlardan bazıları;

Geleneksel Liderlik modelleri

  Delege (Laissez-faire) Liderlik: Fransızcadan İngilizceye geçen “Laissez-faire” ifadesi kaba anlamıyla “bırakın yapsınlar” liderlik stilidir. Bu tür liderler takım üyelerini ya da onlara bağlı bulunan kişileri tamamen serbest bırakırlar. İşleri, projeleri, görevleri kendi başlarına halletmelerini beklerler.

Otokratik Liderlik: yöneticilerin karar verme üzerinde tam kontrole sahip olduğu bir liderlik tarzını tanımlamaktadır. 

Demokratik Liderlik: Demokratik liderlik tarzı, Otokratik liderliğin tam tersidir. Böyle bir liderlik tarzını benimseyen bir lider, hemen her konuda izleyenlerin fikrini almakta ve katılımcılığı benimsemektedir. Katılımcılığın esas olduğu bu liderlik tarzı, literatürde katılımcı liderlik tarzı olarak da adlandırılmaktadır.

Çağdaş Liderlik modelleri

Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik: Etkileşimci liderlik tarzının literatürde işe yönelik liderlik olarak ifade edildiği de görülmektedir. Bu liderlik tarzında amaç, üyeleri işi başarmaları noktasında teşvik etmektir.

Dönüştürücü (Transformasyonel) Liderlik: tasarlanmış bir değişimi başarmaya dönük olarak liderlerin ve takipçilerinin motive edici kaynaklarını birleştirme yoluyla kolektif amaçlarına doğru yürüme sürecidir. Dönüştürücü liderler takipçilerini üç yolla motive etmektedir; 

İlki, izleyicilerin öz yeterliliğini artırma, 

İkincisi, izleyicilerin kendi grup ve örgütüyle sosyal kimlik kazanmasını kolaylaştırma,

Üçüncüsü, örgütün çalışma değerleriyle izleyicilerin değerlerini bağdaştırmadır.

Lider ile birlikte ele alınan ve çoğu zaman karıştırılan kavram yöneticidir. Lider ile yönetici birbirine benzer kavramlar olmakla birlikte aralarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Lider ile yönetici eş anlamlı değildir. Yönetici niteliğine sahip olmayan liderler olduğu gibi liderlik özelliklerine sahip olmayan yöneticiler de bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan hangi hiyerarşik kademede olursa olsun, bir yöneticinin liderlik özelliklerine de sahip olması gerekliliğidir.

Bu durum okullar için de geçerlidir. Özellikle çağdaş toplumlarda yöneticinin lider olması istenir. Çağdaş toplumlarda geleneksel liderlik modelleri yerine çağdaş liderlik modelleri esas alınır. Eğitim kurumları için önerilen liderlik modeli Dönüştürücü (Transformasyonel) Liderlik modelidir. Okul Müdürünün Dönüştürücü (Transformasyonel) Lider olması öğrencilerin başarılı olmasında da önemli bir etken olmaktadır.

Arslan ÖZDEMİR