Çocuğun Duygusal İstismarı 

Dünya Sağlık Örgütüne göre; 0-18 yaş grubundaki Çocuğun Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen; bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismar ve ihmalidir 

Birçok ihmal ve istismar vardır. 

Duygusal İstismar; Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun bırakılması ya da çocuğun duygu ve düşüncelerine ilişkin yetişkinlerin uygun olmayan tepkiler vererek çocuğun psikolojik hasara uğratılmasıdır. Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür (Belirtileri hemen görülmeyebilir, uzun vadede ortaya çıkar.) 

Çocuğun; tehdit edilmesi (terk etme ile) sosyal açıdan ağır zararlar verecek tehdit etmeler( çocuğu başkasına veya bir yerde bırakılacağı) nitelik, kapasite ve arzularının devamlı kötülenmesi, çocuğun sürekli olarak insanüstü güçlerle korkutulması, çocuğun yaşı ve gücünün kaldıramayacağı taleplerde bulunulması, çocuğun topluma aykırı düşen bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi, olarak tanımlanmaktadır.  

Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması, Sık sık eleştirme, gelişim düzeyinin üstünde sorumluluklar yükleme (annelik görevi gibi), çocuğun var olan potansiyelinin üzerinde belkenti içerisinde olma (Doktor. Avukat),kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme, yalnız bırakma, ayırma, korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme, önemsememe, aşağılama, küçük düşürme, alaylı konuşma, lakap takma, aşırı baskı ve otorite kurma, küfür etme duygusal istismarın en çok görülen halleridir. 

Çocuk duygusal şiddette kendisi maruz kalmasa bile, aile iççinde yaşanan duygusal istismarın sonuçlarından da doğrudan etkilenir. Aile içinde yaşanan her türlü şiddet ve istismar yaşantısı, kendisi bu durumlara maruz kalmasa bile doğrudan etkilenir. Aşağılama, sözel saldırganlık, yok sayma, kısıtlayıcı kontrol davranışları gibi duygusal istismar içeren tutum ve davranışlar açısından önemlidir. İstismara maruz kalan annenin “annelik” rol ve görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirmemeside çocuk açısından duygusal istismardır.  

Duygusal İstismarın Sonuçları; Pasif kişilik, bağımlı kişilik, anti sosyal kişilik, Obsesif davranışlar, panik atak davranışlar, kendine güvensizlik, Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik, Depresif ve pasif davranışlar, karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak, korku, hayal âleminde yaşaması, çok yalan söylemesi, hırsızlık yapması, küçük yaşlardaki davranışlara dönüş(gerileme) davranışı gösterme. 

Arslan ÖZDEMİR