Veli-Der, ÇEDES projesine karşı velileri bilgilendiriyor

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği ve birçok eleştiriye maruz kalan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) projesine karşı velileri bilgilendirmek ve haklarını savunmalarını sağlamak amacıyla örnek bir dilekçe hazırladı. ÇEDES projesi, MEB’in 2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm okullarda uygulamaya başladığı bir proje olup, öğrencilerin çevre bilinci, milli ve manevi değerler, ahlaki ve insani değerler gibi konularda eğitim almalarını hedefliyor. Ancak Veli-Der, projenin eğitim programının içeriği, yöntemi ve uygulayıcıları konusunda ciddi endişeler taşıdığını belirtiyor.

Veli-Der’in hazırladığı dilekçede, projenin eğitim programının velilerin görüşü alınmadan belirlendiği, projenin uygulayıcılarının kim olduğu, hangi kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapıldığı, projenin denetiminin nasıl yapılacağı gibi soruların yanıtsız kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca dilekçede, projenin öğrencilerin kişilik gelişimine, eleştirel düşünme becerilerine ve bilimsel bakış açısına katkı sağlamayacağı, aksine öğrencileri tek tip düşünmeye ve belli bir ideolojiye indoktrine etmeye yönelik olduğu iddia ediliyor. Veli-Der, dilekçede, projenin velilerin rızası olmadan uygulanmasının Anayasa’ya, Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne aykırı olduğunu vurguluyor.

Veli-Der, dilekçesinde, projeye katılmak istemeyen velilerin bu taleplerini okul yönetimine yazılı olarak bildirmelerini tavsiye ediyor. Veli-Der’in hazırladığı örnek dilekçe şöyle:

“Sayın Okul Müdürü,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm okullarda uygulamaya başladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) projesinin içeriği, yöntemi ve uygulayıcıları hakkında ciddi endişeler taşımaktayım. Bu proje ile çocuğumun çevre bilinci, milli ve manevi değerler, ahlaki ve insani değerler gibi konularda eğitim alacağı söylenmektedir. Ancak bu eğitimin programının nasıl belirlendiği, kimler tarafından hazırlandığı, hangi kaynaklardan yararlanıldığı, hangi kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapıldığı gibi soruların yanıtını bulamamaktayım. Ayrıca bu projenin uygulanmasının çocuğumun kişilik gelişimine, eleştirel düşünme becerilerine ve bilimsel bakış açısına katkı sağlayacağına inanmamaktayım. Tam tersine bu projenin çocuğumu tek tip düşünmeye ve belli bir ideolojiye indoktrine etmeye yönelik olduğunu düşünmekteyim.

Bu nedenle çocuğumun bu projeye katılmasını istememekteyim. Çocuğumun bu projeye katılmasının Anayasa’nın 42. maddesinde belirtilen “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğrenimin amaçları, Türk Milletinin varlığını ve bağımsızlığını, bütünlüğünü, dilini ve kültürünü korumak; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri geliştirmek; kişiliği ve insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başkalarının hak ve hürriyetlerini tanıyan ve bunlara saygılı, genel ahlaka uygun olarak yetiştirmek; bilimsel düşünceye, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar olarak yetiştirmektir.” hükmüne, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “Eğitimde fırsat eşitliği sağlanır. Eğitim kurumlarında öğrencilerin kabiliyetleri, ilgi ve istekleri dikkate alınarak yönlendirilmesi esastır.” ilkesine ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesinde belirtilen “Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim, en azından ilk aşamalarda zorunlu ve parasızdır. İlköğretim herkes için mecburidir. Teknik ve meslekî eğitim herkese açık olmalıdır. Yükseköğretim bütün kabiliyet sahiplerine eşit ölçülerde erişime elverişli olmalıdır. Eğitimin amacı insan kişiliğinin tam gelişmesi ve insan hakları ile temel özgürlüklerin güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Eğitim insanların barış, dostluk ve özgürlük içinde bir arada yaşamasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Ebeveynlerin çocuklarının alacağı eğitim konusunda öncelikli hakka sahip oldukları tanınır.” hükmüne aykırı olduğunu düşünmekteyim.

Bu sebeple çocuğumun bu projeye katılmasına rızam olmadığını bildirir, bu projeye katılmaması için gereken işlemlerin yapılmasını talep ederim.

Saygılarımla,

Ad-Soyad
İmza