Sanat Eğitimi

Sanat eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür.

Sanat eğitiminin amaçları;

-Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek,

-Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamak,

-Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek,

-Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak,

-Sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermek,

-Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

“Sanat eğitimi” kavramı 19. yüzyıl başlarında Avrupa’da ortaya çıkar. 19. yüzyılın yarısından sonra ise, önce endüstrileşme sürecinde başta giden ülkelerde olmak üzere geniş kitlelerde etkili olur ve genel eğitim sistemi içinde önemli bir konuma gelir.

Hedeflerine göre farklılık gösteren, sanat eğitimi alanları dört grupta toplanabilir:

-Genel eğitim kapsamında sanat eğitimi.

-Sanat eğitimcisi yetiştiren sanat eğitimi.

-Sanatçı yetiştirme hedefli sanat eğitimi.

-Yaygın eğitim kapsamında sanat eğitimi.

Genel eğitim kapsamında sanat eğitimi, sanatların yasa ve tekniklerini kullanarak bireye estetik kişilik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim alanıdır. Sanat eğitimi sürecinde; algılama, bilgilenme, düşünme, tasarlama, yorumlama, ifade etme ve eleştirme davranışları estetik ilkeler doğrultusunda sanatların dili kullanılarak edinilir. Bu eğitim alanında birey; resim, müzik, tiyatro, dans, şiir, öykü, heykel, seramik, fotoğraf, yaratıcı drama, film, video gibi sınırsız sanat evreninden, kendine en uygun dili seçme şansına sahip olarak kendini ifade olanağını bulmaktadır.

Sanatsal yaratma eyleminin özyapısı incelendiğinde üç temel aşamadan oluştuğu görülür. Bu aşamalar sanat eğitiminin de temel aşamalarıdır. Eğitim sistemindeki sanat dersleri de bu düşünce ile ele alınmalıdır. Sanat, hem bilgi birikimi ve hem de deneyim olarak okullarda öteki konu alanları gibi kendi amaçlarını gerçekleştirmek için var olmalıdır.

Sanat eğitiminin amaçları saptanırken, sanatın öz değerlerinin, bireyin sanatsal ve kültürel gereksinimlerine olan katkısı dikkate alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, sanatın yapısındaki aşamalar sanat dersleri için de geçerlidir.

Bunlar;

  1. Bilgilenme aşaması,
  2. Yaratıcı düşünme aşaması,
  3. Sanatsal anlatım aşamalarıdır.

Sanat eğitimi bu üç aşaması ile bireyi zihinsel, duyusal, duygusal, ruhsal, sosyal, bedensel tüm özellikleri ile kavramakta; bu aşamaları yaşayan birey, birçok önemli, olumlu davranışı kazanırken estetik bir kişilik de geliştirmiş olmaktadır.

Sanat eğitimi her yaş ve düzeyde herkes için gereklidir, özel yetenek gerektirmez. İnsan aklı ve duyguları ile öznelliği ve nesnelliği ile gerçekliği ve imgelemi ile bir bütündür. Bu bütünlüğün korunması ve geliştirilmesi için eğitim sisteminde bilime dayalı derslerle (Matematik, Fen, Tarih, Dil vb.), sanat derslerinin (Resim, Müzik, Tiyatro, Dans vb.) dengelenmesi gerekir.

Arslan ÖZDEMİR
Bunları da okuyabilirsiniz...

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku