Kadın Cinayetleri

‘Bir cinsiyet şiddet biçimi’ olarak kadınların öldürülmesi tezini İngiliz feminist Diana EH Russel tarafından ortaya atılmıştır. Diana EH Russel ile Roberta A. Harmes’in 1992 yılında kaleme aldıkları “Küresel Perspektifte Kadın Cinayeti”…

Kadına Şiddet 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2002 yılında şiddeti şöyle tanımlamıştır: “Kendine, bir başkasına veya bir gruba veya bir topluluğa karşı; bilerek/kasıtlı olarak uygulanan; tehdit biçiminde veya yaşama geçirilmiş olan; yaralanma, ölüm,…

Kadın olmak

"Bir toplumun gelişmişlik seviyesinin en iyi ölçüsü, kadınların o toplumdaki konumudur, yani özgürlük düzeyidir.”  Charles Fourier  Charles Fourier, 19. yüzyılda yaşamış Fransız filozof ve ütopik sosyalisttir. Marks ve Engels’in zaman …

Alt emperyalizm ve Türkiye 

Alt emperyalizm ile ilgili analize geçmeden önce “emperyalizm” kavramını aklımızda kaldığı kadarıyla şu şekilde açıklamıştık: “emperyalizm ‘teorik’ olarak bir fetih politikası ya da savaş demek değildir. Lenin, “Emperyalizm kapitalizmin en…

Milliyetçilik Üzerine

“Milliyetçilik; ekonomik ve ahlaki çöküntüye götüren, insanlığı birbirine yabancılaştıran bir yoldur.”    Milliyetçilik, insanlık tarihinin özgürlük mücadelesi önündeki en önemli engellerden biridir. İdeolojik olarak egemen sınıfın…

Reformlar Üzerine 

Günümüzde sermaye devletinin kamuoyunu boş yere işgal ettiği, iktidarı ve muhalefeti peşinden sürüklediği reform söylemlerini bir fırsat bilerek, kısa bir analizde bulunmak istedik. Eleştirileriniz sonraki yazılarımıza ışık tutacaktır. …

Bir depremin düşündürdükleri

”Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında, bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır.”   Karl Marks  Amerikalı ünlü aktivist, editör ve politik karikatürist Stephanie McMillan, Kapitalizm ölmeli adlı eserinde…

Irkçılık üzerine

Türk Dil Kurumuna göre Irkçılık “kendi ırkını öteki ırklardan üstün sayma ve siyasal tutumunu buna dayandırma eğilimi”dir. Toplumbilim terimi olarak da: “insanların toplumsal özelliklerini ırksal özelliklerine indirgeyen ve bir ırkın öteki…

Sınıf mücadelesi 

Burjuvazi, dinsel ve siyasal gözbağlarıyla üstü örtülü sömürünün yerine, apaçık, utanmaz, dolaysız, çıplak sömürüyü geçirmiştir.” Marks & Engels Sınıf mücadelesi ya da sınıf savaşımı kavramı ilk kez 21 Şubat, 1848 tarihinde Karl Marks…

Polis Devleti

SSCB’nin dağılmasından sonra günümüz kapitalist dünyasının, emekçiler üzerindeki baskısı eskisi kadar esnek olmamaya başladı. Dünya gittikçe baskıcılığa, demokratik hak ve talepleri rafa kaldırmaya, polis ve diğer güvenlik gücüne daha sık…