Aşk Şiirlerinde Özne Yaratımı

Şiir ve genel olarak edebiyat ile aşk –idealize edilmiş aşk-  arasındaki etkileşim yüzyıllardır etkisini göstermektedir. İnsan türü, şiiri, edebiyatı hatta diğer sanat kollarını duygularını somut bir dile aktarabilme ihtiyacıyla…

Şiirde Toplumsallık ve Anlaşılma Kaygısı

Şiir tarihimize bakıldığında Tanzimat döneminden itibaren şiirin, edebiyatın toplumun eğitilmesi için bir araç olarak kullanıldığını görürüz. Batı’ya giden sanatçılar, o ülkelerdeki gelişimi kendi ülkesinde de hayata geçirmek isterken,…

Şairler ile Çocuklar Arasındaki Benzerlik

Şairler ile çocuklar arasında birçok bakımından benzerlikler bulunduğu göze çarpar. Çocuklar da şairler de nesnel gerçeklikten çok kendi gerçeklikleriyle hayatı anlamlandırır. Çocuklarla oyun oynadığınızda hayali bardaklardan kahveler…

Sanattaki Estetik Ahlakı

Şiir tarihine özellikle Türk şiir tarihine baktığımızda birçok sorunsalın çeşitli sanatçılar, teorisyenler ve eleştirmenler tarafından tartışıldığını görürüz. Bu tartışmaların ilk akla geleni klişeleşmiş olan “sanat toplum için midir yoksa…

Şiir İçin Şiirden Kaçmak

Şiir üzerine ele alınan eserlerin ilk ve en vurucu örneklerinden birisi Aristoteles’in Poetika yapıtında karşımıza çıkmaktadır. Aristoteles, bu eserinde tragedya özelinde şiir üzerine düşüncelerini ifade ederken, “mimesis”, yani taklit…