Susma

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen  ‘Sus’ pozunun sahibi Dilek Tunca’nın son hali başlıklı haberden yola çıkarak hastane, hava alanı, ünlülerin afişleri vb yelerde görmeye alıştığımız ‘SUS – Shhhh‘ sembolü üzerine olasılıklar;

Tarihte sus sembolü ‘Vov of Silence‘ ve anımsattıkları;

Sus sembolü bilinen ilk örneğini, Mısır Tanrıçası İsis ve Osiris’in oğlu olan Horus’un tasfirinde görürüz. Horus, babası Osiris’in erkek kardeşi tarafından 14 parçaya ayrılarak öldürülmesinin ardından gelişen olaylar sonucunda aslında annesi tarafından babasız dünyaya gelir. Çünkü anne İsis, Mısır’ın en büyük büyücü Tanrıçasıdır. Osiris’in kaybolan erkeklik organı nedeni ile geliştirdiği magic etkinliklerle, Osiris’in yerine geçecek oğlunu doğurur ve şahin başkı tek gözlü Horus devri Mısır’da başlar. Sonraki yıllarda Mısır’ı yöneten tüm firavunların aslında Horus’un reankarne olmuş hali olduğuna inanılır. Başka bir değişle yıldız çocuklar Horus’un sırrı ile dünyaya gelir ve onlara biçilen görevleri yerine getirirler, yönetici olurlar vb.

İsis kültü inisiye törenleri ile birlikte günümüze kadar gelir. Mısır rahiplerinin yoğun eğitimlerinden geçen ve bir takım sınavların ardından derecesi belli olan inisiyeler arasında yakın tarihte yaşadığı bilinen Aleister Crowley’de yer alır.

Crowley’e geçmeden önce Horus’un Greek Yunan mitolojisinde Harpokrat’a dönüşümünü görmek gerekiyor. ‘Yunan mitolojisinde Harpokrat sessizliğin tanrısıdır. Harpokrat, Mısırlı çocuk tanrı Horus’tan Yunanlılar tarafından uyarlandı. Yunanlılar, Mısır Büyük İskender’in eline geçirdiğinde, Mısır’ın Horus’unu Harpokrat olarak bilinen Helenistik tanrılar haline getirmişlerdi; Mısırlı Harpa-khered veya Heru-pa-khered (“Har, Çocuk”)’ Helen dininde sessizlik, sırlar ve gizlilik tanrısıydı. Yunanlılar, Serapis olarak bilinen esasen İskenderiye senkretizmi üretmek için Osiris’i kendi dünyevi Hades’leriyle birleştirdiler.

Modern okültistlerde de sus figürü yaygın olarak kullanır. Günümüzde Hermetik gnostizm ile daha esnek bağı olan bir imajı sergiler. Tipik olarak, “Harpokrat, Nil’deki lotus çiçeğine oturan Mavi Yumurtadaki Bebek” dir. “Sessizliğin tanrısı” olarak adlandırılabilir ve Aleister Crowley’nin Magick’inden uyarlandığı kadarı ile ‘kutsal koruyucu melek’ olarak da adlandırılır.

Aleister Crowley ve Shhh işareti üzerine

Kara majisyen olarak tarihe geçen, Crowley ‚ II. Abdülhamid’in ‘Britanya Şeyhülislamı’ ilan ettiği İngiliz Abdullah Quilliam’ın yakın arkadaşıdır. Her ikisi de Kelt soyundan gelmektedir. Quilliam ile birlikte çok defa Türkiye’ye seyahat etmiştir. (Quilliam’ın oğlu Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüştür.)

Kendi oğluna ATATÜRK Corwley adını veren bu kara Majisyen ve zamanın şeytan sözcüsü olarak bilinen Crowley‘in yaşamı okültist kuramlar, kara büyünün bütün aşamaları, sembolizm vb uğraşlarla geçti. Mustafa Kemal ile çok kısa bir dönem karşılaştıkları söylenen Crowley‘in, M.Kemal’e dönük yazdığı hayranlık dolu şiiri ve oğluna Atatürk ismini vermesi ise bu karşılaşmanın en azından maneviyatta kısa dönemli olmadığına dair şüphe uyandırıyor.

Crowley‘in pek çok kitabı bulunmakta. En popüler olanı Kanun Kitabı‘nın yanı sıra magi tekniklerini içeren kitapları, kendisine gaipten vahiy yolu ile tebliğ edildiğini bildirdiği pek çok yazını bulunmaktadır. Crowley‘in 72 iblis soyunu kabileleri ile anlattığı kitabı, ruhlar aleminde hangi iblisle magic düzende nasıl görüşüleceği, neler isteneceği, nasıl gönderileceği ve bunların sembolizması üzerine iş görür.

Kelt soylu olduğu fikri ile Türkiye‘deki Türklerinde (bir kısmının) kelt soylu olduğunun iddia edildiği günümüz evresinde (ki bu iddia meşhur Galatlar topluluğunun Anadolu‘ya gelmesi ve Truva savaşınıdaki yenilgiyide kapsar ve Aşil topuğunun intikamını almak tezi burdan gelir) Crowley ve ailesi Türkiye‘de kimi ustadlarca benimsenir. Etkinliklerinde dünya kara magisinin bütün unsurlarını kullanan Crowley, İslam, Kabala, Hristiyanlık ve Hindistan kökenli öğretilerin karanlık yüzü ile ilgilidir. Crowley karanlık ruhlarla iletişime geçmek ve güçlenmek için seçtiği yöntemlere yönelik kaleme aldığı Goetika, tekniklerine göre çağrılan ruhların farklılık gösterdiği büyülerin tüm detaylarını, örn; ’çocuk kanı ile gerçekleşen büyüleri, kadının adet kanı kullanımı yahut güç kazanılmak istenen düşmanın kanı ile’ vb pek çok örneği meşru görür. Crowley’in vahiy yolu ile yazdığını iddia ettiği Kanun kitabında ise istenç herşeydir, tutku ve gücü yükseltecek herşey meşrudur.

Crowley yine Kanun kitabında cağımızı Horus çağı olarak tanımlar.

‘Ama senin kutsal yerin yüzyıllar boyunca dokunulmadan duracak. Ateş ve kılıçla yakılıp parçalansa bile orda görünmeyen bir ev duracak. O yeni ekinoks gelene kadar duracak…

 

 

Sahin başımla çarmıhta asılı olan İsa‘nın gözlerini gagalarım,
kanatlarımla vururum Muhammed‘in yüzüne ve onu kör ederim…
Tekerleklerle lanetlenmiş Meryemi yırtarım…
İstencini yap başka bir kanun yoktur…
Ben sukunetin ve gücün şahinbaşlı efendisiyim. Benim Nemesim gecemavisi gökyüzünü kaplar.‘

Kanun kitabından yapılan bu kısa alıntılar, şahin başlı Horus’u işaret etmektedir. Crowleye göre Horus bu çağda yeniden bedenlenecek olandır, bir bakıma Lucifere yakın bir tarifi vardır. O sonsuz birin yahut RA nın bedenlenen halidir. O her devir degisik reankarnasyonlarda gelip giden lider kişidir. Doğumu ve döllenmesi sır ile şekillenen, sonraki yaşamı ise sus yemini çerçevesinde devam eden inisiye olmuş, önüne konulan sırlara itaat etmiş kişilerden gelişir Horus‘un yolu. Aslında İsis, Osiris ve diğer kadim inançların sırlar okulu olarak açıkladıkları ve hak edenin bilgisine sahip olduğu bu süreç, Crowley ile iyice kara maginin kölesi olmuş, haz, hedonizm, gerekli durumlarda kan dökme, kurban verme vb etkinlikleride kendisine magi yontemleri olarak seçmiştir. 5 uçlu yıldız Crowley‘in başat sembollerinden olmuş, yıldız çocukları doğuran ve dünyanı yöneten azınlıkları önemsemiş, çoğunluğu ise hizmetkar sınıfına koyarak kendi hiyararşisini yaratmıştır.

Sus işaretinin günümüzde karşılığı ise yine zihin kontrol ve MK olarak tanımlanan, yeni çağın ruhunu şeytana satmış yıldız çocuklarını işaret etmiştir. Corwley‘in akrabalarınında yönetiminde aktif görev aldığı (Ör Bush ailesi…) ABD kuruluşundan itibaren hali hazırda Mısır sembolizmini, eski ve yeni Ahit yeminini üzerine ekleyerek, yeni dünya düzenini inşa etmiştir. Sus sembolü yahut Shhhh olarak adlandırılan sembol, günümüzde pek çok sanatçının aynı teşkilatın üyesi olduklarını belirtmek için kullandıkları bir işarete dönüşmüştür.

“Teoriye göre sembol, onu kullananların, bu karanlık dünyanın gizli iç işleyişini bildiklerini, sadakatla bağlı olduklarını ve verdikleri pozlarla bilinçli bilinçsiz aslında sırra ortak olduklarını belirtiyorlar. Hypocrite kelimesi yaşananların sır olarak saklanacağına ilişkin bir işarettir. Shhhh! Toplumlar sembolizmini ve sırlarını severler, fakat inisiyelerin en ciddi sembolü sus sembolü olarak tarihe geçer.” Sembol ile poz veren kişiler aslında kendilerini var eden güce sadakatlerini belirtirler. Gücün karanlık yanı ile etkileşimdir bu sembol ve doğurduğu yıldız çocuklar, yıldız liderler vb. ona hizmet eder. O güç ise metafizik olarak Horus ve Lucifer ikileminde toplanır, belki de ikisi birdir. O, yaratmak üzere dünyayı gözden çıkarttıkları kutsal bir.

İşaretin güncelliği

Dudakların üzerine baş parmak ile yapılan Shhhh işareti gizlilik üzerinedir ve büyük sırın gizlenmesi üzerine. İnsanlık alemi için açığa çıktığında felakete yol açacak olan bu gizli sır nedir? Aslında sessizlik sembolizmi, zihin kontrol kölelerinin kendi kişisel iradeleriyle konuşmalarının ya da hareket etmelerinin imkansızlığını simgeler. Çünkü onların şeytani kişiliği haline gelen şeytanlar, hayatlarının her alanını kontrol eden iblisler vardır. Sessizliğin maskotu / tanımlayıcısı, şeytani sahiplenmenin el işareti olan dudakların ‘Shhh … sinyali’ parmağıdır, mağdurların sembolize edilmesi / konuşamaması / manevi olarak bağlı / sessiz olması sembolize edilir.

Kendisi 33. Dereceden Mason olan ve sessizlik yemini ile aynı karanlık güce bağını belirten Crowley’in, hayatında tesadüflere yer vermeyen bir okültisttir. Hatta pek çok okültist tarafından da üstad kabul görür. Türkiye ile olan yakın ilişkisi ve ardından kendisini takip edenlerce çeşitli görünümlerle üzeri örtülmüş Türkiye bağı, Crowleyin düşünsel gücününde yansıması olarak değerlendirilmelidir.

Birkaç sanatçının, aktörün politikacının fotoğraflarında ve videolarında ‘Shhh’ hareketi yapmak için baş parmak ile dudaklarını kapatmaları, hatta daha da dikkat çekmesi için sözü edilen parmak boyunca ’shhh’ dövmesi yaptırmaları bilinmektedir. Komplo teorisi dünyası, bu jestlerin tesadüf değil, dünyanın en iyi korunan sırrının sembolü olduğunu iddia etmektedir. Corwley’inde benzer fotoğrafını değerlendirenHenry Makow’a göre bu durum, Master occultist Aleister Crowley’in karanlık ruhlara olan sadakatini ve sırrını sessizlik yemini ile pekişmesini anlatır.

Canavar olarak tanımlanan Crowley’e göre, kitleler üzerinde küçük bir seçkin hakim olmalıdır: “Benim aristokratik bir devrimi savunduğumu göreceksin. Ve öyleyim!” Crowley’in kötülük öğretilerinin çoğu, geçmişte gizli tutuldu. Crowley, sessizliğin duruşunu ve hareketini gösteren fotoğrafında sihirli kıyafeti içinde sessizlik doktrinini vurguladı.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan sus işarerinin aslında nasıl bir sembolik anlama denk geldiği düşünüldüğünde bu işaretten ve onu tercih edenlerden koşulsuz şartsız uzak durmak gerekliliğine dikkat çekmeliyiz.

Sonuç olarak; gelinen çağ hakikat çağıdır, SUS işareti ile kamufule edilen yaşamlar hakikat çağında ‘susma sustukça sıra sana gelecek’ söylemi ile daha güçlü berteraf edimelidir. Hakikat aşikar olmalı, sır olarak karanlığa hizmet eden değerler deşifre edilmelidir. İnsanlık bir kez daha hakikat için kenetlenmelidir.

Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları